Kvalitet & miljö

Kvalitet

Finspångs Finmekaniska AB vet vilka krav som ställs på högkvalitativa produkter och vi förfogar över både kunnandet och resurserna att motsvara dem i praktisk verklighet.

Under tillverkning görs kontinuerligt noggranna mätningar med såväl handmätdon som mätmaskin.

Mätmaskinerna är placerade i direkt anslutning till bearbetningsmaskinen. Alla operatörer kan självständigt mäta i mätmaskinerna.

Vi är kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9001:2015.

Vårt effektiva affärssystem är väl inarbetat och styr inköp. produktion, kvalitetskontroll och leveranser. Vi kan därför erbjuda korta ledtider och hög leveranssäkerhet.

Vår kvalitetspolicy

Finspångs Finmekaniska AB skall leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundens specificerade krav och önskemål.

Vi skall sträva efter att ha en hög servicenivå och därmed ständigt öka kundtillfredställelsen.
Företagsledningen med personal arbetar systematiskt med att förbättra kvaliteten i alla processer och utveckla kvalitetsledningssystemet.

Miljö

Finspångs Finmekaniska AB är även miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Samtliga anställda är utbildade i hantering av miljöskadliga produkter och är väl införstådda med företagets miljöpolicy.

Vår miljöpolicy

Finspångs Finmekaniska AB skall verka för bättre resurshushållning genom förebyggande miljövård.
Vi skall uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar/föreskrifter
Vi skall minska miljöpåverkan genom att:

  • Välja effektiva produktionsmetoder, skonsamma mot miljön
  • Arbeta med att minska avfall och spill
  • Beakta miljöaspekter vid val av leverantörer och produkter
  • Utbilda och motivera alla medarbetare till miljöomsorg
  • Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder